שיטת הניקוד החדשה

מה היא שיטת הניקוד החדשה?

מה צריכים לדעת על שיטת הניקוד החדשה?

12-22 נקודות - קורס נהיגה נכונה בסיסי ובסופו מבחן (12 שעות לימוד)

24-34 נקודות - קורס נהיגה מתקדם (יעודי) ובסופו מבחן (12 שעות לימוד)

36 ומעלה נקודות - פסילת רישיון נהיגה ל-3 חודשים ובסופה מבחן עיוני.

36 (פעם שניה תוך 6 שנים) או 72 נקודות  - פסילת רשיון נהיגה ל-9 חודשים בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים מבחן עיוני מבחן מעשי.

יש לציין כי במקרה שנהג עמד בדרישות החוק, הנקודות יהיו תקפות למשך שנתיים בלבד מיום ביצוע העבירה.

על אף האמור , אם הצטברו לחובתו של נהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה.

על אף האמור לא יחויב נהג בהדרכה כאמור בהן בטרם חלפה שנה לפחות מיום שחויב באותה הדרכה, לפי העניין, בשל נקודות שנרשמו לחובתו קודם לכן.

צבר הנהג נקודות במספר המחייב עונש, תודיע לו על כך רשות הרישוי בהודעה שתישלח לנהג בדואר רשום,

לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה, או תימסר אישית לידיו ויראו אותה כמסורה.

נמסרה לנהג הודעה על פסילת רישיונו בדואר רשום יראו אותה כנמסרה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה.

נמסרה אישית לדיו, יראו אותו כמי שיודע על הפסילה ומועד תחילתה יהיה 30 ימים מיום מסירת ההודעה.

שיטת הניקוד החדשה

שיטת הניקוד החדשה

נהג שהוטל עליו לבצע קורס ונעדר מעל 20% משעות הלימוד בקורס,

או נכשל שלוש פעמים במבחן שבסופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את הקורס.

נהג שהוטלו עליו של מבחן עיוני או זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים ומבדקים כרשום בתקנות 202-210 לתקנות התעבורה,

רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום שהודע לו להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור – יידחה ביצוע אמצעי התיקון.

על אף האמור רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים,

להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי התיקון שנקבע או להוסיף עליהם.

חלפו שישה חודשים מיום שהודע לנהג על אמצעי התיקון או מיום שהודעה לו החלטתה של רשות הרישוי,

לפי המאוחר, והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג,

על הנהג יהיה להפקיד את רישיונו בידי רשות הרישוי בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה,

והוא יחודש לאחר שיבוצעו אמצעי התיקון שהוטלו עליו.

נהג אשר צבר לחובתו לא יותר מ -4 נקודות עד - 31.12.02 הנקודות יימחקו.

נהג אשר צבר 6 נקודות או יותר עד 31.12.02 חייב לבצע אמצעי תיקון שנקבע עד 31.12.03 ונקודות אלו יימחקו.

אם לא ביצע הנהג את אמצעי התיקון במלואו, בתאריך 1.1.04 הנקודות שנרשמו לחובתו, יוחלפו בנקודות החדשות.

צריכים עזרה בהפחתת נקודות בבית המשפט? צרו קשר עם דנה דוד עורך דין תעבורה מומלץ בתחום התעבורה והמרב"ד.

שיטת הניקוד החדשה - סעיף/תקנה תיאור מקוצר של העבירה

2 נקודות

21 (ב)(3)    הפרעה או עיכוב תנועה

22 (א) 64 (ד)  אי ציות לתמרור ב-37 , אי עצירה בלבד

22 (א)  אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה

28 (ב)  נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון

36 (ה) כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני

45  נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה

47 (א), 47 (ה) (2) עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטייה אחרי תמרור 30-א לפני מפגש מסילת ברזל

48 (ב) ו-(ג) עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה

57 חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט

67 (א)  לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה

85 (א)(3)  הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

85 (א)(2)(ב)  הובלת מטען המגביל שדה ראיה

93 (א)(1)  אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון

95 (ד)  נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע

96, 97 (ד)
99 (א)(1),(2),(3)
101, 103  נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

4 נקודות

21 (ב)(3)  הפרעה או עיכוב תנועה

22 (א) 64 (ד)  אי ציות לתמרור ב-37 , אי עצירה בלבד

22 (א)  אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה

28 (ב) נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון

36 (ה) כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני

45 נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה

47 (א)
47 (ה) (2) עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטייה אחרי תמרור 30-א לפני מפגש מסילת ברזל

48 (ב) ו-(ג)עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה

57 חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט

67 (א) לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה

85 (א)(3) הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

85 (א)(2)(ב) הובלת מטען המגביל שדה ראיה

93 (א)(1) אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון

95 (ד) נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע

96, 97 (ד)
99 (א)(1),(2),(3)
101, 103 נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

6 נקודות

נהיגה בלא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי

62(2) נהיגת רכב בקלות ראש

21 (ג) נהיגה בלא זהירות

22 (א) אי ציות לתמרורים - איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68

22 (א) אי ציות לתמרורים - איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10

22 (א)
36 (ד) נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4, או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך

23 (א)(1)(2) אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני

26 (4)
27(ג)

נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב

33 (א)

נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי

36 (ג)

נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף

35, 46(א)

נהיגה שלא בימין הדרך

37

נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי

39 א(א)(ג)(ז)
39 ג (א)

נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות

47 (ד)(3)(4)
47 (ח)

עקיפות - לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת רכב מעל 4,000 ק"ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף

64 (א)(1),(2),(3)
64 (ב)(1)(2)
66, 68

אי מתן זכות קדימה - לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו;
אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון

65
83 א

כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה

ילד לא רתום בהתקן ריסון

83 ב (א)

נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות

85(א)(6)
86 (1),(2),(3)

הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך

155

הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות

8 נקודות

10(א) רשיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב

38(3)

21(ב)(2)

תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה נזק לאדם

21(ב)(4)
26(1)

התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך

27 (א)

נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך

44 (א)

פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן - נסיבות מחמירות)

47(ה)(1)ו-(ז)

עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל

54 (א)
22(2)

מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית

54(א)
22(א)

מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה

56 (א)(1),(2),(3),(4)

אי עצירה לפני מפגש רכבת

64 (ד)
22 (א)

נסיעה ברמזור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה-2

64(ה)

נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת

85 (א)(4)

הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

85(ד)(1)
ו- (ה)(3)

הובלת מטען החורג ממידות הרכב

85א (ו)(1)
(3)ו-(4)

הובלת מכולה בניגוד לתקנות

168

שעות נהיגה מעל למותר

308 (ד)

נהניגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש

364ד(ב)

נהיגה ללא טכוגרף תקין

364ה(ג)

נהיגה בלא מגביל מהירות תקין

 

10 נקודות

סעיף 304 לחוק העונשין,גרימת מוות ברשלנות

64(א)

הפקרה אחרי פגיעה

22(א)
54(א)

מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית

22(א)
54(א)

מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה

47(ד)
ו-(ה)(5)

עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף

64(ג)
22(א)

אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36

64(ד)
22(א)

אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37

64(ד)
22(א)

נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1

67(א)

לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות

85(א)(5)

הובלת מטען מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר

62(3)

26(2)
169ב

נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים

67
נהיגת רכב בזמן פסילה

 

שתפו:

עורכת דין דנה דוד
עורכת דין דנה דוד

למשרדינו ניסיון עשיר ביצוג נאשמים בתחום התעבורה בעבירות כגון נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה תאונות קטלניות, ייצוג מקיף בועדת ערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועוד.

פתח וואטסאפ
נשמח לעזור!
היי,
איך אפשר לסייע?
 

 

 
דילוג לתוכן